Giải pháp đào tạo

Bậc mầm non

Chị Huyền.jpg

Phương pháp giáo dục

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực chăm sóc – giáo dục trẻ theo quan điểm, phương pháp giáo dục hiện đại dành cho cán bộ quản lý, các giáo viên mầm non.

Quản trị và vận hành

Chương trình bồi dưỡng các kỹ năng làm việc (kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giám sát, kiểm tra, kỹ năng quản lý….) và năng lực lãnh đạođiều hành, điều phối cho các nhà quản lý.

Bậc phổ thông

 
 
Hải Yến 1.jpg

26 tiêu chí STEM GSA

Đào tạo kỹ năng thiết kế chương trình STEM, vận dụng 26 tiêu chí về năng lực cốt lõi, thiết kế và triển khai chương trình STEM theo khung của Liên minh STEM Toàn cầu.

Phương pháp dạy học trực tuyến

Đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ trong việc thiết kế chương trình dạy học trực tuyến , sử dụng phương pháp dạy học tích cực và đánh giá hiệu quả học tập của học sinh.

Th.S Lê Thị Thu Huyền

Cô Phạm Hải Yến

 

Bậc trung cấp / cao đẳng / đại học

Cô Dung.jpg

Kiểm định chất lượng

(Thông tin sẽ được cập nhật)

Xây dựng và phát triển chương trình

(Thông tin sẽ được cập nhật)

T.S Nguyễn Kim Dung